Tài Chính

UEH_Chuyên ngành Tài chính quốc tế

Chuyên ngành Tài chính quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh —————————— Các ngành/chuyên ngành đào tạo hệ Đại học chính quy tại UEH: – Ngành Kinh tế: Kinh tế học ứng dụng Kinh tế nông…