Tài liệu học tập chính trị cho học viên lớp kết nạp Đảng – Bài 4579. Tài liệu học tập chính trị cho học viên lớp kết nạp Đảng
Tác giả: BAN TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG
Nhà xuất bản: CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÀ NỘI – 2003
Người đọc: Mỹ Duyên
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
——————————-
Sơ lược sách:
Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Bài 3: Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bài 4: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
———————————————————————-
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://nacaroinc.com

Xem thêm bài viết khác: https://nacaroinc.com/tong-hop/

1 Comment

  • T đang xem cái gì vậy

    Găm Sọ
    Posted May 31, 2020

Leave a comment